تیم رسانه‌ی معتبر نیدآلفا، آماده‌ی همکاری با علاقه مندان جویای کار در حوزه بازاریابی تلفنی می باشد.
 لذا اگر در این حوزه فعالیت داشتید و شرایط زیر را دارید، اطلاعات خود را با ما در میان بگذارید.

  • روحیه بازاریابی تلفنی
  • فن بیان شیوا
  • جنسیت مهم نیست
  • متعهد، متعهد و متعهد
  • دارای سابقه کار


  • در حال حاضر کدام شهر زندگی میکنید؟

Looks like you have blocked notifications!